مراحل صدور تمدید پروانه

مراحل صدور تمدید پروانه  یا اصلاحیه پروانه
مدارک لازم:
1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.
2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)
3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.
4-گزارش مهندس ناظر برای اصلاح پروانه تکمیل گردد.
*مراحل صدور تمدید پروانه یا اصلاحیه پروانه
ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جهت بازدید
*گزارش بازدید فنی
*طرح تفصیلی
*مراجعات     ثبت گزارش     دفتر فنی
*تعیین خلاف      ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژ خلاف)
*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)
*تایید مسئول شهرسازی
*محاسبه عوارض
*دریافت عوارض
*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس بلامانع شهرسازی
*تایید معاون معماری و شهرسازی
*تایید شهردار
*چاپ کروکی
*امضاء معاون معماری و شهرسازی
*امضاء شهردار
*ارجاع به دبیرخانه
*تکمیل و تحویل رسید اعلام وصول ناظر در صورتی که درخواست اطلاعیه باشد.
*تحویل پروانه
*برگه های بازدید دو ماهدارای اعتبار می باشد.
مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار
مدارک لازم:
1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.
2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)
3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.
4-گزارش مهندس ناظر
5-گزارش استحکام بنا
مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار
ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جت بازدید
*گزارش بازدید فنی
*طرح تفصیلی
*مراجعات     ثبت گزارش     دفتر فنی
*تعیین خلاف         ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژخلاف)
*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)
*محاسبه عوارض
*دریافت عوارض
*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس
*تایید مسئول شهرسازی
*تایید معاون معماری و شهرسازی
*تایید شهردار
*چاپ کروکی
*امضاء معاون معماری و شهرسازی
*امضاء شهردار
*ارجاع به دبیرخانه


*تحویل گواهی

Go to top