مراحل صدور پروانه

 

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

مراحل صدور پروانه

ارائه مدارک-تشکیل پرونده-ثبت درخواست و هماهنگی جهت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*ارجاع به کمیسیون های مختلف،طرح تفصیلی،استعلام از سازمان های مختلف

*تعیین کاربری و ضوابط

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف

*دستور نقشه

*تهیه و ارائه نقشه از نظام مهندسی

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تهیه پیش نویس پروانه

*تایید مسئو شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کرکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاءشهردار

*ارجاع به دبیرخانه

*تکمیل و تحویل رسید اعلام وصول مهندس ناظر

*تحویل پروانه

*برگه های بازدید دوماه دارای اعتبار می باشد.

 

مراحل صدور تمدید پروانه یا اصلاحیه پروانه

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

4-گزارش مهندس ناظر برای اصلاح پروانه تکمیل گردد.

*مراحل صدور تمدید پروانه یا اصلاحیه پروانه

ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جهت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*طرح تفصیلی

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف        ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژ خلاف)

*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)

*تایید مسئول شهرسازی

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس بلامانع شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کروکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاء شهردار

*ارجاع به دبیرخانه

*تکمیل و تحویل رسید اعلام وصول ناظر در صورتی که درخواست اطلاعیه باشد.

*تحویل پروانه

*برگه های بازدید دو ماهدارای اعتبار می باشد.

مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار

مدارک لازم:

1-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل قانونی ایشان به همراه وکالتنامه وی در صورتی که در پرونده موجود نباشد.

2-اصل و کپی سند مالکیت به همراه نقشه تفکیکی(در صورت وجود)

3-در صورت فوت مالک اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن،کپی شناسنامه،کارت ملی از وراث و در صورت وجود وکالتنامه صرفا مدارک وکیل.

4-گزارش مهندس ناظر

5-گزارش استحکام بنا

مراحل صدور عدم خلاف و پایان کار

ارائه مدارک و ثبت درخواست و هماهنگی جت بازدید

*گزارش بازدید فنی

*طرح تفصیلی

*مراجعات        ثبت گزارش            دفتر فنی

*تعیین خلاف         ارجاع به کمیسیون ماده صد(در صورت داشتن متراژخلاف)

*دستور نقشه-گزارش مهندسی ناظر-اجرای احکام(جریمه یا تخریب)

*محاسبه عوارض

*دریافت عوارض

*تکمیل پرونده و تهیه پیش نویس

*تایید مسئول شهرسازی

*تایید معاون معماری و شهرسازی

*تایید شهردار

*چاپ کروکی

*امضاء معاون معماری و شهرسازی

*امضاء شهردار

*ارجاع به دبیرخانه

 

 

*تحویل گواهی

Go to top