معاونت خدمات شهر

علی محمدی،مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت دولتی.

سوابق خدمتی:ناظر مقیم پروژه احداث موزه دفاع مقدس کرمان از سال (1375 تا 1377).

سرپرست شیفت کارخانه ذوب فرومولیبدن خاتون آباد از سال (1377 تا 1378).

مدیر اجرایی در شرکت 115 (1378 تا 1380).

مدیر اجرایی پروژه احداث مجتمع مسکونی ثارا.. ،موسسه ثارا...و قرارگاه خاتم از سال (1380 تا1384).

کارشناس طرح های سرمایه گذاری در معاونت برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری کرمان از سال (1384 تا 1393).

کارشناس حوزه خدمات شهری شهرداری کرمان از سال (1393 تا 1394).

در حال حاضر در سمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه چهار.

Go to top